PRORROGAT!! CONVOCATÒRIA ESDEVENIMENT “ONE TO ONE”

CONVOCATÒRIA

IV EDICIÓ esdeveniment One to One

València, 24 d’octubre de 2018

Convocatòria per a la selecció de projectes per a la quarta edició de l’esdeveniment One to One, que es celebrarà a València el pròxim 24 d’octubre de 2018.

DESCARREGA ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià, i la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana, amb la col.laboració de la Direcció Adjunta de Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura i À Punt Mèdia i amb la participació de les associacions de productors AVAPI, Asociación Valenciana de Productores Independientes, AVANT, Associació Valenciana d’Empreses Productores i Productors Independents, PAV, Productores Audiovisuales Valencianos, iAVEPA, Asocación Valenciana de Empresas Productoras de Animación,

CONVOQUEN la quarta edició de l’esdeveniment One to One

L’objectiu d’aquesta convocatòria és crear un punt de trobada anual de referència entre els guionistes de la Comunitat Valenciana i el col·lectiu de productors, que facilite la visibilitat del treball dels autors, creu un vincle entre tots dos col·lectius professionals i facilite el posicionament del treball dels guionistes i la producció de projectes de qualitat on es valore el guió com a punt d’inici de tota obra audiovisual. 

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 10 projectes de ficció: 5 en la categoria de cinema i 5 en la de televisió.

CINEMA: Llargmetratges de ficció.

TELEVISIÓN: TV movies, sèries, websèries i minisèries.

Un sol projecte per autor.

PARTICIPANTES: guionistes valencians amb un projecte de FICCIÓ (cinema o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que cerquen productor o co-productor. En el cas dels projectes que ja tinguen associat a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

REQUISITS: L’autor del projecte ha de ser valencià o resident a la Comunitat Valenciana i soci de la SGAE. Per a seleccionar els projectes es formarà una comissió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors, que decidirà què projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis d’EDAV.

Es valorarà positivament que el projecte incloga una proposta transmèdia.

ESTRUCTURA: Una jornada amb activitats de matí i vesprada. Al matí tots els projectes faran un Pitch de 7 minuts per als productors participants en la jornada. A la vesprada es mantindran les reunions One to One, amb una agenda tancada amb anterioritat a la celebració de l’esdeveniment.

MECÀNICA: Els autors dels projectes seleccionats rebran el llistat de productors participants i els seus perfils. Els autors sol·licitaran, amb antelació a la celebració de l’esdeveniment, reunions amb els productors als qui vulguen exposar el seu projecte. Cada participant haurà de reunir-se amb un mínim de 3 i un màxim de 6 productors. Les reunions tindran una durada de 15 minuts.

Al seu torn, els productors que s’hagen interessat per algun projecte escoltat en el pitch del matí i que no tinguen programat en la seua agenda, podran sol·licitar a l’organització que s’incloga en les seues agendes.

EXCLUSIONS:

– No podran participar aquelles obres d’autors que no siguen socis de la SGAE.


– No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de forma expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els organitzadors podran sol·licitar en qualsevol moment als participants que acrediten aquest extrem.

– Els autors dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud de EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

– Només s’admetrà un projecte per autor. En el cas de projectes presentats per dos o més autors, cada grup d’autors es considerarà un autor diferent. Quan un autor resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

RESPONSABILITATS:

Els autors de les obres presentades seran els únics responsables de qualsevol reclamació que es puga presentar a causa del contingut de l’obra i/o la seua autoria.

SOL.LICITUTS DE PARTICIPACIÓ – PRORROGAT!

DESCARREGA ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

 • PRORROGAT! Hauran d’enviar-se per mail a info@edav.es fins a les 00:00 hores del diumenge 9 de setembre de 2018.
 • Juntament amb  la FITXA D’INSCRIPCIÓ, les sol·licituds hauran d’incloure obligatòriament:
   • SINOPSI ARGUMENTAL.
   • TRACTAMENT O GUIÓ (*).
   • MEMÒRIA D’INTENCIONS.
   • CURRICULUM DE L’AUTOR .
   • HISTORIAL DE LA PRODUCTORA (si hi haguera).

(*) S’admetran tractaments seqüenciats o guions dialogats. No s’admetran idees, sinopsis ni escaletas. En el cas de les sèries i miniseries, haurà d’incloure’s una breu fitxa que incloga nombre de capítols, durada, target, freqüència d’emissió i quants dades ajuden a definir el projecte.

One to One està organizat per 

Amb la col.laboració de

I la participació de

 

 

Feu un comentari