ONE TO ONE OBRE LA SEUA CONVOCATÒRIA

VI EDICIÓ esdeveniment One to One

València, 26 d’octubre – 8 de novembre de 2020

#OnetoOneOnline

Convocatòria per a la selecció de projectes per a la sisena edició de l’esdeveniment One to One, #OnetoOneOnline, que se celebrarà online del 26 d’octubre al 8 de novembre en el marc de la segona edició de VALÈNCIA PITCH FORUM.

DESCARREGA ACÍ LA CONVOCATÒRIA

DESCARREGA ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià, la Direcció Adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura i la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana, La República del Lápiz, amb la col.laboració d’ À Punt Mèdia i la plataforma Filmarket Hub i les associacions de productors AVAPI, Asociación Valenciana de Productores Independientes, AVANT, Associació Valenciana d’Empreses Productores i Productors Independents i PAV, Productores Audiovisuales Valencianos, en el marc de la II edició del VALÈNCIA PITCH FORUM

CONVOQUEN la sIsena edició de l’esdeveniment One to One #OnetoOneOnline

L’objectiu d’aquesta convocatòria és crear un punt de trobada anual de referència entre els guionistes de la Comunitat Valenciana i el col·lectiu de productors, que facilite la visibilitat del treball dels autors, cree un vincle entre tots dos col·lectius professionals i facilite el posicionament del treball dels guionistes i la producció de projectes de qualitat on es valore el guió com a punt d’inici de tota obra audiovisual. Aquesta activitat és exclusiva per a autors i autores de la Comunitat Valenciana i té caràcter GRATUÏT per als participants.

En la seua edició de 2020 l’esdeveniment One to One se celebrarà de manera no presencial, mitjançant la posada a disposició dels productors de videopitches i trobades un a un amb productors a través de videoconferències seguint una agenda tancada pels organitzadors.

ESTRUCTURA:

VLC PITCH FORUM i la resta de convocatòries que se celebren paral.lelament, a saber: VI One to One i IX Roda de Guions (pitch dels guions subvencionats per l’IVC en 2019) se celebraran enguany online. L’esdeveniment tindrà lloc durant dos setmanes, del 26 d’octubre al 8 de novembre.

Durant la primera setmana tindran lloc les activtats formatives online: tallers de pitch a càrrec de Marian Sánchez Carniglia per als projectes participants en VLC Pitch Forum i a càrrec de Teresa Cebrián, per als guions participants en el One to One i la Roda de Guions, se celebraran també les Secret Writer’s Rooms, panels, etc. La participació en l’esdeveniment One to One no dóna accés automàticament a la resta d’activitats del VLC Pitch Forum (tallers, masterclasses, secret writer’s room…) a les que únicament es podrà assistir si son obertes al públic, prèvia inscripció i, en el seu cas, pagament de les taxes corresponents. S’informarà en el seu degut temps i forma de la programació i de la manera i requisits per a participar.

Durant la segona setmana, se programarán els visionats dels videopitches i les agendes de reunions amb els productors participants. Les agendes s’hauran tancant amb anterioritat a la celebració de l’esdevenitment en funció de les prioritats dels autors i les autores seleccionats.

La plataforma FilmarketHub ofereix als projectes seleccionats 6 mesos d’inscripció gratuïta al seu mercat online. La inscripción dels projectes a la plataforma es podrà fer efectiva una volta finalitzat l’esdeveniment.

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 10 projectes de ficció: 5 en la categoria de cine i 5 en la de televisió.

CINE: Llargometratges de ficció.

TELEVISIÓ: TV movies, sèries i minisèries.

Un sol projecte per autor.

PARTICIPANTS: guionistes exclusivament valencians, residents o no en la Comunitat Valenciana, amb un projecte de FICCIÓ (cine o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que busquen productor o co-productor. En el cas dels projectes en desenvolupament que ja tinguen associat a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

Se seleccionaran un màxim de 10 projectes de ficció. 5 en la categoria de cine i 5 en la categoria de televisió. La participació d’aquests projectes seleccionats per a aquest esdeventiment, serà gratuïta. Els participants seleccionats proporcionaran un videopitch i tindran una videoreunió Un a Un amb els productors participants en el VLC Pitch Forum.

Els organitzadors faran una publicació, que se distribuirà en PDF, amb els treballs rebuts. Aquesta publicació es posarà a disposició de tots els productors participants. De la mateixa manera, els autors tindran a la seua disposicó una publicació en la qual figuraran els perfils dels productors participants i els de les seues empreses.

REQUISITS: L’autor del projecte deu ser valencianà o resident en la Comunitat Valenciana. Per a seleccionar els projectes se formarà una comisió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana, organitzadors del VLC Pitch Forum i de les associacions de productors, que decidirà quins projectes incloure en l’esdeveniment. En caso d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis d’EDAV.

Es valorarà positivament que el projecte incloga una proposta transmèdia.

MECÀNICA:

La duració dels videopitches no podrà excedir dels 6 minuts de duració.

Els videopitches podran complementar-se amb un teaser de màxim un minut de duració, que podrà enviar-se separadament o incorporar-se com a part del pitch. En aquest últim cas, la duració del videopitch podrà ser de fins a 7 minuts.

La fitxa amb les dades de la producció més el material audiovisual, estaran disponibles per als productors inscrits des de la segona setmana de celebració de l’esdeveniment.

Tant les fitxes dels projectes com els vídeos corresponents a cada autor, seran publicats en la plataforma que l’organització considere més adequada. L’organització garantirà que l’accés a aquesta informació i a aquests vídeos estarà restringit únicament als productors inscrits.

Els autors participants hauran d’assegurar-se que els arxius enviats reuneixen uns mínims de qualitat, estan correctes i els enllaços, en el seu cas, funcionen correctament. Si no funcionaren o no pogueren ser oberts, els autors seran advertits una única vegada pels organitzadors. De no corregir-se els possibles errors, aquests projectes quedarien descartats.

Els autors seleccionats rebran el llistat de productors participants i els seus perfils. Els autors sol·licitaran, amb antelació a la celebració de l’esdeveniment, reunions amb els productors als qui vulguen exposar el seu projecte. Cada participant haurà de reunir-se amb un mínim de 5 i un màxim de 7 productors. Les reunions tindran una duració de 15 minuts.

Al seu torn, els productors que s’hagen interessat per algun projecte disponible en la plataforma i que no tinguen programat en la seua agenda, podran sol·licitar a l’organització que s’incloga en les seues agendes.

Els organitzadors es comprometen a connectar als autors amb els productors de manera que es garantisca el compliment de l’agenda pactada.

EXCLUSIONS:

– No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de manera expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els organitzadors podran sol·licitar en qualsevol moment als participants que acrediten aquest extrem.


– Els autors dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud de EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

Només s’admetrà un projecte per autor. En el cas de projectes presentats per dos o més autors, cada grup d’autors es considerarà un autor diferent. Quan un autor resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

RESPONSABILITATS:

Els autors de les obres presentades seran els únics responsables de qualsevol reclamació que es puga presentar a causa del contingut de l’obra i/o la seua autoria.

SOL.LICITUTS DE PARTICIPACIÓ

  • Deuran enviar-se por mail a info@edav.es fins les 00:00 horas del diumenge 6 de setembre de 2020.
  • Junt a la FITXA D’INSCRIPCIÓ, les sol.licituts hauran d’incloure obligatoriament:

Sinopsis de 1 full (4.000 caràcters inclosos els espais).

Memòria d’intencions en la qual es veja clarament el desevolupament visual de la ficció (siga sèrie o llargmetratge).

Tractament argumental sequenciat, capitular o narratiu. Per a sèries serà el desenvolupament d’una primera temporada entre 2-5 pàgines, per a llegrmetratges entre 10 i 20 pàgines. (*)

Look & feel, to i estil.

• Qualsevol informació addicional que s’estime important per al projecte (desenvolupament de personatges, pressupost i plà financer, cartes d’interés, etc).

Currículum del guionista(s).

Historial professional de l’empresa productora i del productor executiu (si n’hi haguera).

Todo això en un arxiu únic en pdf.

(*) S’admetran tractaments seqüenciats o guions dialogats. No s’admetran idees, sinopsis ni escaletes. En el cas de les sèries i minisèries, haurà d’incloure’s una breu fitxa que incloga nombre de capítols, duració, target, freqüència d’emissió i quantes dades ajuden a definir el projecte.

DESCARREGA ACÍ LA CONVOCATÒRIA

DESCARREGA ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

Feu un comentari